Kur’an’da insanın Allah’la ilişkisinde “unutma” fiili üç biçimde geçiyor.

1) İnsan’ın Allah’ı unutması...

2) Allah’ın insanı unutması...

3) Allah’ın insana kendi kendini unutturması...

Bu konuda şu iki ayeti okuyalım:

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan (fasık) kimselerdir.” (Haşr Suresi 19)

“Münafık erkeklerle münafık kadınlar (sizden değil) birbirlerindendirler. Kötülüğü emrederler iyiliği yasaklarlar ve ellerini kapatırlar (cimrilik yaparlar.) Onlar Allah’ı unuttular Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların taa kendileridir.” (Tevbe Suresi 67)

Kur’an açısından baktığımızda problemin “insanın Allah’ı unutması”nda toplandığı açıktır:

İnsan Allah’ı unutunca Allah da insanı “unutuyor” veya Allah insana kendi kendisini unutturuyor.

Yine Kur’an açısından baktığımızda “Allah’ı unutan insanlar”ın “münafıklar” veya “fasıklar” olduğunu öğreniyoruz.

Yani Kur’an bize “Allah’ı unutma” fiilinin ancak münafık ve fasıklara yakışacağını öğretmiş olmaktadır.

Kur’an’da insanla ilgili unutma fiilinin bir de “Hesap Gününü unutma” biçiminde zikredildiğine tanık olmaktayız.

Casiye Suresi’nin 34’üncü ayeti şöyledir:

“O gün şöyle denilir: ‘Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız Biz de sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan hiç kimse de yoktur.’

Aslında “Hesap Günü”ne yönelik unutma fiilinin de gerçekte Allah’ın “bir gün” dünyada olup bitenleri “yargılayacağı” inancına yönelik bir unutma olduğunu düşünürsek sonuçta Allah’ı unutmanın bir uzantısı olduğunu görürüz.

Asıl soru şudur: İnsanın Allah’ı unutması ne demektir?

Cevap da şu olmalıdır:

-İnsanın Allah’la olmazsa olmaz ilişkisini yok farzetmesi görmezden gelmesidir.

Allah’ın insanla olmazsa olmaz ilişkisi dediğimizde de
insanın yaratılışını varoluşunu hayatını idame ettirmesini hayatını idame ettirdiği vasatı (dünya kainat) nefes alışını yemek yiyişini yediği yemeği (rızkı) üreyip çoğalışını (neslin devamı) sevmeyi sevilmeyi hayatının sona erişini ve bu arada insan hayatına giren binlerce milyonlarca milyarlarca oluşu ancak Allah’ın dilemesi ile gerçekleştirdiğini unutması anlaşılıyor.

Peki “unutma” neden bu kadar yani Allah’ın hoşnutsuzluğunu çekecek kadar önemlidir?

Çünkü bütün bu olmazsa olmaz ilişki çerçevesi insanın Allah’la bir “hukuk”unun olmasını gerektiriyor ve insan unutunca bu hukuku da devre dışı bırakacağını sanıyor.

İnsanın Allah’la hukuku öncelikle Allah’a karşı görevlerin çerçevesini gerektiriyor

sonra Allah’ın evreni ve insanı yaratmadaki gaye çerçevesinde insanın nasıl bir dünya hayatı süreceğine dair ölçüleri vaz’etmesini gerektiriyor:

İnsan – insan ilişkileri insan – çevre ilişkileri ... Buna göre insan Allah’ı unutunca bu anlamdaki “hududullah – Allah’ın sınırları”nı da devre dışı bırakacağını düşünüyor.

Peki ne anlaşılmalı “Allah’ı unutmak” deyince?

“Allah’ı unutmak” haşa “Allah yok” demek değil belki ama O’nu zihnin geri planlarına itmek gündeminde bulundurmamak yok farzederek bir dünya kurmak anlamına geliyor.

Kendi kendime doğuyorum kendi kendime nefes alıyorum neslimi kendi kendime devam ettiriyorum ve bütün bunların sonucu olarak kendi kuralımı kendim koyuyorum.

Ölümü unutabiliyor muyum? Ölümden sonrayı unutabiliyor muyum? Bunlar zor şeyler belki ama unutmuş gözükerek yaşamaya çalışıyorum...

##### İnsan Allah’ı unutunca dünyada Allah’ın ölçüleri dışında bir yapılanmaya gidiyor. ######

Elmalılı M. Hamdi Yazır Haşr Suresi (19)’ndeki “Allah’ı unutanlar”la ilgili ayetin tefsirini yaparken

“Allah’tan korkmaz hukukunu tanımaz ve O’nun sonsuz korumasından yardım dilemez olmuşlardır” notunu düşüyor.

Bu bir başka ifadeyle insanın kendi hevasını tanrılaştırması durumudur.

Allah’ın insanın unutma filine karşı Zâtı açısından mukabelesinin öncelikle “mukabele-i bil misil” yani “aynı ile karşılık” vermek yani “unutmuşluğa mahkum etmek” sonra da “insanı kendi kendisine unutturmak” olduğunu yukarda verdiğimiz ayetlerde belirtmiştik.

Elmalılı Hamdi merhum “Allah’ın kendi kendilerine unutturduğu” insanları da şöyle tasvir ediyor:

“Sarhoş gibi ne yaptıklarını bilmezler. İnsan nefsinin beşer hukukunun kıymetini anlamaz adi şeylere tapar ve insanlığı zelil ederler.

Ayrıca kendilerini kurtaracak hayır ve hasenatı düşünmez azaptan koruyacak işler yapmaz ve yarın için bir şeyler hazırlamazlar...

Netice olarak denilebilir ki onlar kıyamet günü öyle dehşetli trajedilere maruz kalırlar ki kendilerinden geçerler.

Hatta ruh yoktur deyip duranlar dahi böyle kendilerini unutmuş insan varlığının en mühim ayırıcı unsurunu teşkil eden şuur nimetini kavrayamamış kimselerdir.

İnsanın kendisini hissetmesi fıtri olduğu için şuurdan şuurun hukukundan ve onun Allah’a bakan yönünden gaflet edenlerin fıtratı bozulmuş kimseler olduklarına tenbih için unutmak ile ifade edilmiştir.”

Özetle Elmalılı “Allah’ın kendilerini kendilerine unutturduğu” insanları varlık şuuru silinmiş insanlar olarak değerlendiriyor.

Peki “Unutma” fiili Allah’a izafe edilmeyeceğine Allah Teala “unutmak”tan münezzeh olduğuna göre “Allah’ın insanı unutması” nedir?

Belki de “unutma” filinde insana yönelik en büyük tehdidi ihtiva eden boyut Allah’ın insana aynı ile mukabele etmesidir.

Yani “madem unutuyorsun...” diye başlayarak insanın ilahi alakanın en uzağına düşürülmesidir.

Aslında bu bir anlamda insanın şah damarının kesilmesinden farksızdır.

İnsanın Allah tarafından yok farzedilmesi nasıl bir şey olurdu bunu düşünmek bile ürperticidir.

Sizin iradenizle kudretinizle hayatını devam ettiren birisine “unuttum seni” dediğinizi düşünün bir.

Nasıl bir müeyyide olurdu bu? Rahmetinin kesilmesi midir bereketinin lutfunun selametinin....

Belki bunun için Kur’an’da “Allah’ı unutan bir kavmin maneviyatı mahvolmuş bir millet olacağı” bildiriliyor. (Furkan Suresi 18)

Maneviyatı mahvolmuş bir millet... Milletler... Nasıl bir şey bu?

Belki Allah’ın insana kendi kendini unutturması da “unutma” diye nitelenen ilahi tavrın bir uzantısıdır.

Kur’an’da “unutma” fiili ile bağlantılı bir başka kavram “gaflet” kavramıdır.

Yani Allah’la ilişkisinin farkında olmayan insanı anlatır “gafil” vasfı.

İşte o “gafiller”i anlatırken Kur’an bakınız nasıl bir çerçeve koyuyor önümüze:

“Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (Araf Suresi 179)

Demek ki Kur’an çerçevesinde “gaflet” çukuruna düşen insanın kalbi kavrama gözleri görme kulakları işitme hassasını kaybetmiş kendisi de hayvanlıktan bile daha büyük bir şaşkınlığa düşmüş demektir.

Demek ki insanlık “Allah bilgisi - şuuru”na sahip olmakla var olabilen bir özelliktir.

“Gaflet”in karşı kutbunda “Allah’la birlikteliğin farkında olmak” var.

Ona Kur’an ifadesince “zikr’ullah” diyoruz. “Zikrullahtan kopuk” yani “Gafil” yani “unutmuşlar zümresinden” bir insanı Kur’an şöyle anlatıyor:

“Rahman olan Allah’ı anmaktan uzak yaşayana yanından hiç ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş olarak musallat ederiz. Artık o şeytan daima onunla beraberdir.” (Zuhruf Suresi 36)

Demek ki Allah’ı unutanın yanına Şeytan sokuluyor ve onun hayatı artık Şeytan’ın arkadaşlığında geçiyor. Kur’an açısından baktığımızda ise Şeytan’ın insan için “apaçık bir düşman” olduğunu görüyoruz.

Kur’an bize “Şeytanın adımlarına uymayın” çağrısında bulunuyor. (Bakara Suresi 168)

Belki de “unutma – gaflet” gibi Allah tarafından sakındırıldığımız tüm olumsuz özellikleri düşündüğümüzde ortaya “İnsanın kendisinin apaçık düşmanı olan Şeytanın adımlarına uyması” sonucuna varıyoruz. Allah’ı unutan insanın varıp duracağı yer Şeytan’ın arkadaşlığıdır.

Zamanımıza geldiğimizde dünyanın bir süredir “Allah’ı unutma” depremi ile sarsıldığını söylemek mümkün.

Niçe “Tanrı öldü” derken haşa Allah’ın öldüğüne inanıyor değildi. Kendi kafasında yok etmeyi deniyordu Allah’ı...

İnsanı bile aşıp bir tür Tanrı-İnsan üretmeyi hedeflemişti.

Sonunda kendisi çıldırarak öldü felsefesinden de Hitler türü dünyayı ateşe veren megalomanlar doğdu.

August Comte – Marks - Darwin gibi teorisyenler Stalin –Mao gibi uygulayıcılar deistler ateistler boy boy Allah’ı insanın ilişki alanı dışına çıkarmak isteyenler sonunda getirip bir ateş çukurunun kenarına bıraktılar insanoğlunu...

Şiddet alkol uyuşturucu kuralsız cinsellik intihar... İnsanoğlu savruluyor kendi beninin fırtınalarında...

Kendi kendinizi düşünün bir. Allah’ı unuttuğunuz zamanlarda insanlık haysiyetinizdeki aşınmayı...

İçinizde büyüyen canavarları... Hayvandan öte vahşileşmeleri... Kural çiğneme şehvetini... çamurlaşmayı kire bulanmayı bunaltıyı bulantıyı ruh daralmasını...

Küresel çapta bir insanlık aşınmasına tanık oluyorsak bugün vahşet kıta kıta kol geziyorsa insanın insana karşı sorumluluğu sıfırlanmışsa sömürü küreselleşmişse açlık sefalet küreselleşmişse tanrı adı bile kişisel ve kavmi çıkarlara alet edilebiliyorsa hepsinde Allah’la ilişkideki hassasiyet aşınması mevcuttur yer yer yürek çürümeleri vardır...

İnsanoğlu “bir gün” Allah’la buluşacağına dair bilinç aşınmasına uğramıştır.

“Halık”ı unuttuğu için varlığının anlamını yitirmiş

“Rezzak”tan koptuğu için Karunlaşmış

“malikül mülk”ten koptuğu için ülke ülke Firavunlaşmış

“Rabbül alemin”den koptuğu için kendinde tanrısal güçler vehmetmiş...

“Basir”i unuttuğu için küçük dünyasında farkedilmeyeceğini düşündüğü suçlar işlemiş

“Hakim”i unuttuğu için yargısız dünya düşleri kurmuş...

İnsanoğlu hüsrana düşmüş sonunda...

Allah’ı unutan çağ diyesi geliyor insanın insanın insani aşınmasını görünce...

Allah insana hitab ediyor:

“Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin!” (Bakara suresi 152)

“Unuttuğun zaman Allah’ı zikret!” (Kehf Suresi 24)

Unutmamalı ki “Onlar O’nu unutsa bile Allah hiçbir şeyi unutmuyor her şeyi en ince ayrıntısına kadar bir kitaba dercediyor. Allah her şeye tanıktır.” (Mücadele Suresi 6)

İnsanlık damarının yeniden ihyası için Allah’la buluşmak...